Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Loonservice Brabant B.V. (hierna aangeduid als ‘ Loonservice Brabant’) , kantoorhoudend te (5469 BJ) Erp aan het adres Hertog Janplein 10, ingeschreven in het handelsregister onder KvK - nummer 17197341.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst op grond waarvan Loonservice Brabant in opdracht van een opdrachtgever (hierna: ‘de Cliënt’) werkzaamheden verricht en op iedere andere daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende contractuele of buitencontractuele rechtsbetrekking tussen Loonservice Brabant en de Cliënt.
 2. Uitsluitend Loonservice Brabant geldt tegenover de Cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede onherroepelijk bedongen ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de tekst, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan door iedere partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van een kalendermaand. Een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt na afloop van de bepaalde tijd stilzwijgend verlengd met telkens één jaar, behoudens voorafgaande opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van een contractperiode. Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief. Indien de overeenkomst door opzegging eindigt voordat de op dracht is voltooid, is de Cliënt aan Loonservice Brabant de overeengekomen vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden die Loonservice Brabant heeft verricht tot de opzegging en – voor zover de werkzaamheden in het belang van de Cliënt zijn – daarna.

 5. Loonservice Brabant voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke wet - en regel geving. Zij spant zich naar beste vermogen in maar staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Zonder een specifiek daarop gerichte en door Loonservice Brabant aanvaarde opdracht van de Cliënt behoort het niet tot de verantwoordelijkheid van Loonservice Brabant om juistheid van gehanteerde branchecodes en toepasselijkheid van CAO’ s of andere collectieve regelingen met betrekking tot (onderneming(en) van) de Cliënt vast te stellen of te controleren.

 6. Loonservice Brabant bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en houdt daarbij voor zover mogelijk rekening met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van de Cliënt. De opdracht omvat ook de uitvoering van niet uitdrukkelijk in de omschrijving van de opdracht vermelde werkzaamheden, voor zover ze naar het oordeel van Loonservice Brabant in het belang zijn van de Cliënt en nauw aansluiten bij wel vermelde werkzaamheden.

 7. Loonservice Brabant heeft het recht om derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen als dat naar haar mening bevorderlijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. De Cliënt machtigt Loonservice Brabant onherroepelijk om namens de Cliënt in te stemmen met door de derde daarbij bedongen voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen. Ook machtigt de Cliënt Loonservice Brabant om informatie te verstrekken aan ( overheids - ) instanties voor zover dit behoort tot de aard van de opdracht, en om rechtstreeks informatie bij derden (zoals de accountant van de Cliënt) in te winnen voor zover deze voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

 8. De Cliënt stelt aan Loonservice Brabant steeds tijdig en volledig de informatie ter beschikking die naar Loonservice Brabants oordeel relevant of noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de opdracht, op de wijze en in de vorm als door Loonservice Brabant verzocht.

 9. De Cliënt staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is en stelt Loonservice Brabant zo spoedig mogelijk op de hoogte als verstrekte informatie niet langer juist of volledig is en als nieuwe informatie beschikbaar is.

 10. Loonservice Brabant heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de Cliënt aan zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.   

 11. Het honorarium van Loonservice Brabant wordt bepaald aan de hand van de in de overeenkomst vermelde tarieven danwel, bij gebreke daarvan, aan de hand van de tijd die aan de uitvoering van de opdracht is besteed met inachtneming van de door Loonservice Brabant in het betreffende tijdvak gehanteerde uurtarieven voor degenen die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht. Gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks met ingang van 1 januari door Loonservice Brabant worden aangepast.

 12. Loonservice Brabant zal de verrichte werkzaamheden regelmatig factureren, vermeerderd met eventuele verschotten en declaraties van ingeschakelde derden.

 13. De Cliënt zal op eerste verzoek van Loonservice Brabant per omgaande een door Loonservice Brabant te bepalen voorschot betalen en/of een door Loonservice Brabant gevraagde zekerheid voor de betaling van facturen stellen.

 14. De Cliënt zal de door Loonservice Brabant verzonden facturen betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum door overmaking op Loonservice Brabants bankrekening, met uitsluiting van verrekening en opschorting.

 15. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is over het factuurbedrag een rentevergoeding van 1,5% per maand verschuldigd en zijn alle door Loonservice Brabant (zowel in als buiten rechte) gemaakte kosten om betaling te verkrijgen voor rekening van de Cliënt, met een minimum van € 150.

 16. Klachten over de uitvoering van de opdracht of over een factuur moeten schriftelijk aan Loonservice Brabant kenbaar worden gemaakt binnen dertig dagen nadat de Cliënt de aanleiding voor de klacht heef geconstateerd dan wel in redelijkheid had kunnen constateren. Indien de klacht niet binnen deze termijn is ingediend vervallen de rechten van de Cliënt in verband met de aanleiding van de klacht. Het indienen van een klacht schort de betalings verplichting van de Cliënt niet op.

 17. Loonservice Brabant draagt zorg voor een adequate verzekering van haar beroepsaansprakelijkheid. Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) leidt tot aansprakelijkheid van Loonservice Brabant , is deze steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheids verzekering van Loonservice Brabant wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van deze verzekering, is de aansprakelijkheid van Loonservice Brabant beperkt tot een maximum van drie maal het door de Cliënt aan Loonservice Brabant betaalde honorarium voor de betreffende opdracht in het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, echter met een maximale aansprakelijkheid van tienduizend euro.

 18. Uitgesloten is Loonservice Brabant s aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder begrepen winstderving en stagnatie in de bedrijfsvoering van de Cliënt) en voor beschadiging, verlies of in onbevoegde handen geraken van bescheiden (hieronder worden verstaan alle door de Cliënt aan Loonservice Brabant ter beschikking gestelde of door Loonservice Brabant bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde documenten en gegevens dragers) en/of persoonsgegevens.

 19. De Cliënt vrijwaart Loonservice Brabant voor vorderingen van derden wegens schade die voortvloeit uit een fout van Loonservice Brabant.

 20. De overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een door Loonservice Brabant verschuldigde schadevergoeding wordt uitgesloten, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 21. Loonservice Brabant zal bij de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens van
  de Cliënt verwerken als bedoeld in de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Met het verstrekken van de opdracht verleent de Cliënt aan Loonservice Brabant toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens en tot het laten verwerken van persoonsgegevens door een derde.

 22. Indien Loonservice Brabant op grond van een wettelijke verplichting een geconstateerde ongebruikelijke transactie meldt aan de daarvoor in de wet aangewezen instantie, kan zij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig nadelig gevolg voor de Cliënt of een derde, ook niet indien de melding achteraf ongegrond mocht blijken te zijn. Dat is slechts anders indien de Cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De Cliënt vrijwaart Loonservice Brabant tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Loonservice Brabant ten onrechte gedane melding.

 23. Op alle overeenkomsten tussen de Cliënt en Loonservice Brabant is Nederlands recht van toepassing.

 24. Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost - Brabant, met dien verstande dat Loonservice Brabant bevoegd is om de Cliënt in rechte aan te spreken voor de rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.